OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Obavijest studentima s područja Općine Sveti Ilija

U cilju poticanja studentske izvrsnosti, Općina Sveti Ilija poziva sve studente s područja Općine koji se školuju na visokim...

Obavijest učenicima srednjih škola koji su ostvarili zapažene rezultate na natjecanjima u školskoj godini 2018./2019.

Kako bi nagradila trud, zalaganje i izvrsnost učenika srednjih škola koji su postigli zapažene rezultate na županijskim i državnim...

Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom

  Područje obuhvata su tri jedinice lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji: Općina Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Jalžabet. Na...

Dobrodošli na internet stranice Općine Sveti Ilija

Pratite novosti, projekte i natječaje koje provodi Općina Sveti Ilija. Informirajte se o poticajima i projektima koje smo pripremili za vas, uključite se u javne rasprave i šaljite nam vaše prijedloge kako bi zajedničkim snagama doprinijeli napretku naše općine.

PROČITAJ VIŠE

Općinski akti

 

Statut Općine Sveti Ilija (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 5/18)

Poslovnik Općinskog vijeća (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 5/18)

Grb i zastava Općine Sveti Ilija

Odluka o izmjeni i dopuni Programa ukupnog razvoja

Strateški razvojni program Općine Sveti Ilija

Cjenik javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Plan gospodarenja otpadom

PPUO Sveti Ilija II. Izmjene i dopune

Procjena rizika od velikih nesreća

 

7. Saziv Općinskog vijeća (svibanj 2017. – svibanj 2021.)

14. Sjednica Općinskog vijeća – 30.05 2019.

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika 30.05.2019. g.

– Odluka o prekoračenju po računu kod Zagrebačke banke

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Izvršenje proračuna za razdoblje 01.01.-31.12.2018. g

– Obračun proračuna za 2018. g.

– Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za 2018. g

– Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g.

– Izvještaj o izvršenju programa komunalnih vodnih građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. g.

– Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. g.

– Izvještaj o utrošku sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. g.

– Bilješke uz potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova za 2018. g.

– Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. g.

– Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. g.

13. Sjednica Općinskog vijeća – 11.03.2019.

– Dnevni red

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 15/19”)

– Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Ilija za 2018. godinu

– Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018.

– Odluka o imenovanju općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

12. Sjednica Općinskog vijeća – 11.12.2018.

– Dnevni red

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 86/18”)

– Proračun -naslovna strana 2019. g.

– Proračun 01.01.2019. -31.12.2019. 

– Proračun za 2019.g. prema Funkcijskoj klasifikaciji

– Godišnji program održavanja kom. infrastukture za 2019

– Odluka o izvršavanju proračuna 2019

– Plan razvojnih programa za 2019.-2021.

– Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2019.

– Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 2019

– Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade 2019

– II. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. g. – naslovna stranica

– II. Izmjene i dopune Proračuna za 2018. godinu

– II. Izmjena Programa utroška sredstava nakn. za zadrž. nez. izgr. zgrade 2018.

– II. Izmjene Programa javnih potreb.u društv.dj.2018

– II.Izmjene i dopune Godišni program održavanja kom. infrastukture za 2018

– II.Izmjene Plana razvojnih programa za 2018.-2020.

– II.Izmjene PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOM. INFRASTRUKTURE 2018.

– Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018.

– Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt Rekonstrukcija postojećeg dijela groblja u Žigrovcu

– Odluka o donosenju 2. izmjena i dopuna Prostornog plana_Sveti Ilija

– Odluka o komunalnoj naknadi_Općina Sveti Ilija

– Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu i smještajnoj jedinici na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o vrijednosti boda (B) komunalne naknade

– Odluka_o_mjerama_za_sprjecavanje_nepropisnog_odbacivanja_otpada Odluka-o-komunalnom-doprinosu_Općina Sveti Ilija

– Odluka-o-redovitom-financiranju-političkih-stranaka-u-2019. god.

– Plan razvoja civilne zaštite 2019.

– Odluka-o-donošenju-Procjene-rizika-od-velikih-nesreća-za-Općinu-Sveti-Ilija

11. Sjednica Općinskog vijeća – 04.10.2018.

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 70/18 “)

– Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesija

– Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

– Odluka o suglasnosti predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave

10. Sjednica Općinskog vijeća – 13.09.2018.

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 65/18 “)

– 1.Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. godine

– 1.Izmjene i dopune Programa za razdoblje 01.01.2018.-31.12.2018. godine

– Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018.

– Zaključak-o-prihvaćanju-izvješća-načelnika

9. Sjednica Općinskog vijeća – 31.07.2018.

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 54/18”)

– Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja

– Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Sveti Ilija

8. Sjednica Općinskog vijeća – 13.06.2018.

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 41/18”)

– Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija

– Odluka o sufinanciranju produženog boravka u OŠ Vladimir Nazor i OŠ Beletinec

Odluka o odabiru najpovoljnjijeg ponuditelja – održavanje javne rasvjete

– Odluka o odabiru najpovoljnjijeg ponuditelja – održavanje javnih površina

7. Sjednica Općinskog vijeća – 15.05.2018.

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 31/18”)

– Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Ilija za razdoblje od 2018. – 2023. godine

6. Sjednica Općinskog vijeća – 26.04.2018.

– Dnevni red

– Zapisnik 

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 28/18”)

– Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

– Izmjene Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o povjerenicima

– Odluka o prihvaćanju Zapisnika o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti izvršavanja proračuna Općine Sveti Ilija u 2016. i 2017. godini

– Odluka o promjeni granice Općine Sveti Ilija s Općinom Gornji Kneginec

– Odluka o mjerama poticanja za uređenje nekretnina

– Odluka o sucu porotniku 2018. godine

– Izvršenje Godišnjeg programa održavanja kom. infrastukture za 2017

– Izvršenje Plana razvojnih programa za 2017.-2019.

– Izvršenje Program javnih potreb.u društv.dj.2017

– Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrutkure 2017.

– Izvršenje proračuna 1.1.-31.12.2017

– Odluka o raspodjeli rezultata za 2017.

– Zaključak o prihvaćanju godišnjeg Izvještaja o izvr. proračuna 2017

5. Sjednica Općinskog vijeća – 30.01.2018.

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 5/18”)

– Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesija

– Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

– Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o određivanju imena i protezanja ulica u Općini Sveti Ilija

– Odluka o promjeni granica naselja na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju koeficijenata za obračun za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ilija

– Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija

– Statut Općine Sveti Ilija

4. Sjednica Općinskog vijeća – 13.12.2017.

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 71/17”)

– Izmjene i dopune Proračuna za 2017. g. – naslovnica

– Izmjene i dopune – Godišnji program održavanja kom. infrastukture za 2017. g.

– Izmjene i dopune – Plan razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019.

– Izmjene i dopune –  Program gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture 2017. g.

– Izmjene i dopune – Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 2017. g.

– Izmjene i dopune Proračuna za 2017. prema Funkcijskoj klasifikaciji

– Izmjene i dopune Proračuna 2017. g.

– Proračun – naslovna strana 2018. g.

– Proračun 01.01.-31.12.2018.

– Godišni program održavanja kom. infrastukture za 2018. g.

– Plan razvojnih programa za 2018.-2020. g. 

– Program gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture 2018. g.

– Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 2018. g.

– Program utrška sredstava nakn.za zadrž.nez.izgr.zgrade 2018 g.

– Odluka o izvršavanju proračuna 2018. g.   

– Projekcija Proračuna -naslovna strana 2018.-2020.g. 

– Projekcija Proračuna 2018-2020. g.   

– Proračun za 2018. g. – Funkcijska klasifikacija – naslovnica

– Proračun prema Funkcijskoj klasifikaciji za 2018.g. 

– Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2017.

– Plan razvoja civilne zaštite 2018.

– Izmjene i dopune Odluke o porezima Općine Sveti Ilija

– Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Sveti Ilija za 2016. godinu

– Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjim vrtićima

– Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

– Odluka-o-određivanju-koeficijenata

– Odluka-o-redovitom-financiranju-političkih-stranaka-u-2018. god.

– Zaključak stručne analize

3. Sjednica Općinskog vijeća – 17.10.2017.

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 62/17 “)

– Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela_Općina Sveti Ilija

2. Sjednica Općinskog vijeća – 17.07.2017.

 – Dnevni red

 – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 39/17”)

 – Izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2017. – naslovna stranica

 – Izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2017. – Obračun

 – Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija

1. Sjednica Općinskog vijeća – 27.06.2017.

 – Dnevni red

 – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 35/17”)

– Izvršenje godišnjeg programa održavanja komunalne infrastukture za 2016. godinu

– Izvršenje plana razvojnih programa za 2016. godinu

– Izvršenje progama javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu

– Izvršenje programa gradnje objekata za 2016. godinu

– Izvršenje Proračuna -naslovna strana 2016. godina

– Obračun proračuna-Izvršenje – 31.12.2016. godine

– Mandatno-povjerenstvo – Izvješće

– Odbor za društvene djelatnosti

– Odbor za financije i proračun

– Odbor za gospodrstvo, poljoprivredu i komunalnu infrastrukturu

– Odbor za Povjerenstvo za procjenu šteta

– Odbor za Statut i Poslovnik

– Odluka o porezima Općine Sveti Ilija

– Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016.

– Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi čest.br. 916I1,2138 k.o. Ilija

– Odluka o redovitom financiranju političkih stranaka u 2017. godini

– Rješenje o izboru Predsjednika Mandatnog povjerenstva

– Rješenje o razrješenju predsjednika Mandatnog povjerenstva

– Rješenje o izboru članice Općinskog vijeća –  Biljana Bojađieva Žvorc

– Zaključak o imenovanju povjerestva za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Ilija

Konstiturajuća sjednica Općinskog vijeća – 08.06.2017.

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 28/17”)

– Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva 

– Izvješće Mandatnog povjerenstva o stavljanju mandata u mirovanje

– Izvješće mandatnog povjerenstva

– Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje, Izvješće Odbora za izbor i imenovanje

– Izbor Predsjednika općinskog vijeća  

– Izbor prvog Potpredsjednika općinskog vijeća 

– Izbor drugog Potpredsjednika općinskog vijeća  

 

6. Saziv Općinskog vijeća (svibanj 2013. – svibanj 2017.)

21. Sjednica Općinskog vijeća – 30.03.2017.

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 17/17 “)

– Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja

– Odluka o donošenju strateškog razvojnog programa Općine Sveti Ilija

– Odluka o izradi Strategije razvoja malog i srednjeg poduzetništva Općine Sveti Ilija

20. Sjednica Općinskog vijeća – 13.03.2017.

– Dnevni red

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 11/17”)

– Analiza stanja sustava civilne zaštite

– Odluka o određ. pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti Ilija (2017.)

– Plan razvoja civilne zaštite

– Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija

– Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Ilija

– Odluka o izradi strateškog razvojnog programa Općine Sveti Ilija

– Odluka o upravljanju mj. grobljima na pod. Općine Sv. Ilija te o grobnim naknad. i grobnim usl.

– Odluka o redovitom financiranju političkih stranaka u 2017. god.

– Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

– Zaključak PPU

19. Sjednica Općinskog vijeća – 15.12.2016.

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 67/16 “)

– Odluka – Sudac-porotnik

– Odluka o prihvaćanju zahtjeva Općine Beretinec o povjeravanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Beretinec

18. Sjednica Općinskog vijeća – 14.10.2016.

Dnevni red 

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 49/16 “)

– Odluka o sklapanju sporazuma o sufinanciranju projekta – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

– Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o izradi II_IiD PPUO_nakon OSPUO

17. Sjednica Općinskog vijeća – 15.07.2016.

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 31/16 “)

– Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija

– Odluka o cash-pool za 2016.-2017.

16. Sjednica Općinskog vijeća – 22.04.2016.

– Dnevni red 

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 17/16 “)

– Odluka o javnim priznanjima

– Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

– Odluka o pristupanju Općine Sveti Ilija u Lokalnu akcijsku grupu Sjeverozapad

– Odluka o uvjetima korištenja prostorija

15. Sjednica Općinskog vijeća – 16.03.2016.

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 11/16 “)

– Analiza, smjernice i godišnji plan razvoja civilne zaštite

– Odluka o izmjeni u dopuni Programa ukupnog razvoja

– Odluka o izradi strategije razvoja 2016.-2020.

– Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti Ilija

– Odluka o redovitom financiranju političkih stranaka

– Zaključak na Izvješće o obavljenoj reviziji

– Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanje te Plana civilne zaštite

14. Sjednica Općinskog vijeća – 16.12.2015.

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 61/15 “)

– Rješenje o izboru članice OV

– Pravilnik o dodjeli stipendija 2015.

– Odluka o određivanju koeficijenata

– Mandatno povj. – Izvješće

13. Sjednica Općinskog vijeća – 30.09.2015.

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 47/15 “)

– Zaključak o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Sveti Ilija

– Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti od požara Općine Sveti Ilija

12. Sjednica Općinskog vijeća – 27.07.2015.

  – Dnevni red

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 34/15 “)

  – Odluka o osnivanju poduzetničkih zona (izmjene i dopune)

11. Sjednica Općinskog vijeća – 29.04.2015.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 19/15”)

  – Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

10. Sjednica Općinskog vijeća – 18.03.2015.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 13/15”)

  – Odluka o pokretanju postupka izrade izmjena i dopuna prostornog plana

  – Odluka o redovitom financiranju političkih stranaka

  – Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

  – Odluka o agrotehničkim mjerama

  – Odluka o dodjeli javnih priznanja Općina Sveti Ilija

  – Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi

  – Odluka o izradi strategije razvoja od 2015. do 2020. godine

  – Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije – dimnjačarski poslovi

  – Odluka o odvodnji otpadnih voda

9. Sjednica Općinskog vijeća – 18.12.2014.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 59/14”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Odluka o izvršavanju proračuna 2015. godina

8. Sjednica Općinskog vijeća – 17.10.2014.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 46/14”)

  – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Op. Sveti Ilija

7. Sjednica Općinskog vijeća – 18.07.2014.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 32/14”)

 – http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz3214.pdf

6. Sjednica Općinskog vijeća – 16.05.2014.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 23/14”)

  – Odluka o izboru članice Odbora za financije i proračun

  – Odluka o izboru članice Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća

  – Odluka o osnivanju poduzetničkih zona u Tomaševcu Biškupečkom i Svetom Iliji

  – Odluka o izboru članice i pred. Povjerenstva za procjenu šteta od elemen. nepogoda

  – Odluka o izboru članice Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija

  – Odluka o izboru članice Odbora za društvene djelatnosti

5. Sjednica Općinskog vijeća – 19.02.2014.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 7/14”)

  – Odluka o radnom vremenu ugostiteljstva

  – Odluka o sucu porotniku

  – Odluka o dodjeli obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

  – Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija

  – Odluka o izmjeni i dopuni odluke o općinskim porezima

  – Odluka o nerazvrstanim cestama

  – Odluka o prihvaćanju JPP projekta

  – Odluka o prodaji van trgovina

  – Pravilnik o postupku provedbe tzv. bagatelne nabave

  – Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva Općine Sveti Ilija

4. Sjednica Općinskog vijeća – 09.12.2013.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 69/13”)

  – Odluka o poništenju natječaja o davanju koncesije za obavljanje kom. dje. dimnj. poslova

  – Odluka o prihvaćanju Programa ukupnog razvoja Općine Sveti Ilija

  – Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka  

  – Zaključak o prihvaćanju Plana civilne zaštite

  – Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja

  – Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja

  – Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite spašavanja

3. Sjednica Općinskog vijeća – 18.11.2013.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 63/13”)

http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/SVVZ6313.pdf

2. Sjednica Općinskog vijeća – 29.08.2013.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 48/13”)

  – Odluka o određivanju naziva ulica i puteva u Općini Sveti Ilija

  – Odluka o prirezu porezu na dohodak

  – Odluka o visini naknada dužnosnika Općine Sveti Ilija

  – Odluka o visini naknade za rad preds. Opć. vijeća, članova Opć. vijeća te članove radnih tijela

  – Odluka o članstvu u udruzi Općina

  – Odluka o grobljima

  – Odluka o izmjenama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

  – Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

  – Odluka o izmjeni odluke o vrijednosti boda o komunalnoj naknadi

  – Varkom odluka I.

  – Varkom odluka II.

1. Sjednica Općinskog vijeća – 07.06.2013.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 36/13”)

  – Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalnu infrastrukturu

  – Odluka o izboru Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća

  – Odluka o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti

 

5. Saziv Općinskog vijeća (svibanj 2009. – svibanj 2013.)

20. Sjednica Općinskog vijeća – 10.04.2013.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 25/13”)

  – Dnevni red

  – Izvod iz zapisnika

19. Sjednica Općinskog vijeća – 27.03.2013.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 16/13”)

  – Odluka o potvrđivanju i izmjenama postojećih naziva ulica u naseljima Op. Sveti Ilija

  – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

18. Sjednica Općinskog vijeća  – 14.12.2012.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 52/12”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

17. Sjednica Općinskog vijeća –  14.09.2012.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 34/12”)

  – Odluka o sucu porotniku

16. Sjednica Općinskog vijeća – 10.08.2012.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 30/12”)

  – Odluka o kom. djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije

15. Sjednica Općinskog vijeća – 15.06.2012.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

14. Sjednica Općinskog vijeća – 13.03.2012.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 6/12”)

  – Odluka o izmjenama Odluke o provedbi izbora za vijeća mjesnih odbora

13. Sjednica Općinskog vijeća – 14.12.2011.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 42/11”)

  – Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja

12. Sjednica Općinskog vijeća – 14.10.2011.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 34/11”)

  – Odluka o vrijed. jed. iznosa za obr. naknade – nezakonito izgr. zgrade

11. Sjednica Općinskog vijeća – 15.09.2011.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 29/11”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

10. Sjednica Općinskog vijeća – 17.06.2011.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 23/11”)

  – Odluka o potpisivanju sporazuma o katastarskoj izmjeri

  – Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis birača 2011.

9. Sjednica Općinskog vijeća – 18.03.2011.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 8/11”)

  – Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća m.o. Sveti Ilija

  – Rješenje o izboru člana Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija

  – Rješenje o izboru člana Povjerenstva za procjenu šteta od elem. nepogoda  

  – Rješenje o izboru člana Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća

8. Sjednica Općinskog vijeća – 20.12.2010.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 40/10”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

7. Sjednica Općinskog vijeća – 08.09.2010.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 28/10”)

  – Plan mreže dječjih vrtića

6. Sjednica Općinskog vijeća – 09.06.2010.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 20/10”)

  – Odluka o uključenju u Program državne izmjere i katastra nekretnina

  – Odluka o visini naknada dužnosnika Općine Sveti Ilija

5. Sjednica Općinskog vijeća – 12.03.2010.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 7/10”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

4. Sjednica Općinskog vijeća – 17.12.2009.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 50/09”)

  – Zapisnik Odbora za gospodarstvo

3. Sjednica Općinskog vijeća – 15.09.2009.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 32/09”)

  – Odluka o prih. izvješća revizije finan. izvještaja i poslovanja

  – Odluka o prisilnoj naplati potraživanja

  – Odluka o izmjeni odl. o nakn. troš. za rad članova i pred. Opć. vijeća te članova rad. tijela

  – Odluka o izmjeni odluke o nakn. za rad načelnika i zamjenika načelnika

2. Sjednica Općinskog vijeća – 14.07.2009.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 24/09”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

1. Sjednica Općinskog vijeća – 30.06.2009.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 24/09”)

  – Odluka o osnivanju Odbora za društv. djelatnosti

  – Odluka o osnivanju Odbora za gospodarstvo, poljop. i kom. djelatnosti

  – Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elem. nepogoda  

  – Odluka o nakn. troš. za rad članova i pred. Opć. vijeća te članovima rad. tijela

  – Odluka o nakn. za rad načelnika i zamjenika načelnika