OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Produženi boravak za učenike nižih razreda osnovnih škola s područja Općine Sveti Ilija!

Od iduće školske godine kreće produženi boravak za učenike nižih razreda osnovnih škola s područja Općine Sveti Ilija. Za tu svrhu...

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Ilija u 2018. godini

Općinski načelnik Općine Sveti Ilija raspisao je dana 21. svibnja 2018. godine Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih...

Dobrodošli na internet stranice Općine Sveti Ilija

Pratite novosti, projekte i natječaje koje provodi Općina Sveti Ilija. Informirajte se o poticajima i projektima koje smo pripremili za vas, uključite se u javne rasprave i šaljite nam vaše prijedloge kako bi zajedničkim snagama doprinijeli napretku naše općine.

PROČITAJ VIŠE

Općinski akti

 

Statut Općine Sveti Ilija (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 5/18)

Poslovnik Općinskog vijeća (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 5/18)

Grb i zastava Općine Sveti Ilija

Program ukupnog razvoja-2013.

Odluka o izmjeni i dopuni Programa ukupnog razvoja

Strateški razvojni program Općine Sveti Ilija

 

7. Saziv Općinskog vijeća (svibanj 2017. – svibanj 2021.)

8. Sjednica Općinskog vijeća – 13.06.2018.

– Dnevni red

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. “)

– Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija

– Odluka o sufinanciranju produženog boravka u OŠ Vladimir Nazor i OŠ Beletinec

Odluka o odabiru najpovoljnjijeg ponuditelja – održavanje javne rasvjete

– Odluka o odabiru najpovoljnjijeg ponuditelja – održavanje javnih površina

7. Sjednica Općinskog vijeća – 15.05.2018.

– Dnevni red

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 31/18”)

– Odluka o stavljanju van snage Odluke o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Sveti Ilija za razdoblje od 2018. – 2023. godine

6. Sjednica Općinskog vijeća – 26.04.2018.

– Dnevni red

– Zapisnik 

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 28/15”)

– Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

– Izmjene Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o povjerenicima

– Odluka o prihvaćanju Zapisnika o obavljenom proračunskom nadzoru utvrđivanja zakonitosti izvršavanja proračuna Općine Sveti Ilija u 2016. i 2017. godini

– Odluka o promjeni granice Općine Sveti Ilija s Općinom Gornji Kneginec

– Odluka o mjerama poticanja za uređenje nekretnina

– Odluka o sucu porotniku 2018. godine

– Izvršenje Godišnjeg programa održavanja kom. infrastukture za 2017

– Izvršenje Plana razvojnih programa za 2017.-2019.

– Izvršenje Program javnih potreb.u društv.dj.2017

– Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrutkure 2017.

– Izvršenje proračuna 1.1.-31.12.2017

– Odluka o raspodjeli rezultata za 2017.

– Zaključak o prihvaćanju godišnjeg Izvještaja o izvr. proračuna 2017

5. Sjednica Općinskog vijeća – 30.01.2018.

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 5/18”)

– Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesija

– Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

– Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o određivanju imena i protezanja ulica u Općini Sveti Ilija

– Odluka o promjeni granica naselja na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

– Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju koeficijenata za obračun za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Ilija

– Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija

– Statut Općine Sveti Ilija

4. Sjednica Općinskog vijeća – 13.12.2017.

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 71/17”)

– Izmjene i dopune Proračuna za 2017. g. – naslovnica

– Izmjene i dopune – Godišnji program održavanja kom. infrastukture za 2017. g.

– Izmjene i dopune – Plan razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019.

– Izmjene i dopune –  Program gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture 2017. g.

– Izmjene i dopune – Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 2017. g.

– Izmjene i dopune Proračuna za 2017. prema Funkcijskoj klasifikaciji

– Izmjene i dopune Proračuna 2017. g.

– Proračun – naslovna strana 2018. g.

– Proračun 01.01.-31.12.2018.

– Godišni program održavanja kom. infrastukture za 2018. g.

– Plan razvojnih programa za 2018.-2020. g. 

– Program gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture 2018. g.

– Program javnih potreba u društvenim djelatnostima 2018. g.

– Program utrška sredstava nakn.za zadrž.nez.izgr.zgrade 2018 g.

– Odluka o izvršavanju proračuna 2018. g.   

– Projekcija Proračuna -naslovna strana 2018.-2020.g. 

– Projekcija Proračuna 2018-2020. g.   

– Proračun za 2018. g. – Funkcijska klasifikacija – naslovnica

– Proračun prema Funkcijskoj klasifikaciji za 2018.g. 

– Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2017.

– Plan razvoja civilne zaštite 2018.

– Izmjene i dopune Odluke o porezima Općine Sveti Ilija

– Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Sveti Ilija za 2016. godinu

– Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjim vrtićima

– Odluka o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom

– Odluka-o-određivanju-koeficijenata

– Odluka-o-redovitom-financiranju-političkih-stranaka-u-2018. god.

– Zaključak stručne analize

3. Sjednica Općinskog vijeća – 17.10.2017.

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 62/17 “)

– Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela_Općina Sveti Ilija

2. Sjednica Općinskog vijeća – 17.07.2017.

 – Dnevni red

 – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 39/17”)

 – Izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2017. – naslovna stranica

 – Izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2017. – Obračun

 – Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija

1. Sjednica Općinskog vijeća – 27.06.2017.

 – Dnevni red

 – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 35/17”)

– Izvršenje godišnjeg programa održavanja komunalne infrastukture za 2016. godinu

– Izvršenje plana razvojnih programa za 2016. godinu

– Izvršenje progama javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu

– Izvršenje programa gradnje objekata za 2016. godinu

– Izvršenje Proračuna -naslovna strana 2016. godina

– Obračun proračuna-Izvršenje – 31.12.2016. godine

– Mandatno-povjerenstvo – Izvješće

– Odbor za društvene djelatnosti

– Odbor za financije i proračun

– Odbor za gospodrstvo, poljoprivredu i komunalnu infrastrukturu

– Odbor za Povjerenstvo za procjenu šteta

– Odbor za Statut i Poslovnik

– Odluka o porezima Općine Sveti Ilija

– Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2016.

– Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi čest.br. 916I1,2138 k.o. Ilija

– Odluka o redovitom financiranju političkih stranaka u 2017. godini

– Rješenje o izboru Predsjednika Mandatnog povjerenstva

– Rješenje o razrješenju predsjednika Mandatnog povjerenstva

– Rješenje o izboru članice Općinskog vijeća –  Biljana Bojađieva Žvorc

– Zaključak o imenovanju povjerestva za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Ilija

Konstiturajuća sjednica Općinskog vijeća – 08.06.2017.

– Dnevni red

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 28/17”)

– Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva 

– Izvješće Mandatnog povjerenstva o stavljanju mandata u mirovanje

– Izvješće mandatnog povjerenstva

– Rješenje o izboru Odbora za izbor i imenovanje, Izvješće Odbora za izbor i imenovanje

– Izbor Predsjednika općinskog vijeća  

– Izbor prvog Potpredsjednika općinskog vijeća 

– Izbor drugog Potpredsjednika općinskog vijeća  

 

6. Saziv Općinskog vijeća (svibanj 2013. – svibanj 2017.)

21. Sjednica Općinskog vijeća – 30.03.2017.

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 17/17 “)

– Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja

– Odluka o donošenju strateškog razvojnog programa Općine Sveti Ilija

– Odluka o izradi Strategije razvoja malog i srednjeg poduzetništva Općine Sveti Ilija

20. Sjednica Općinskog vijeća – 13.03.2017.

– Dnevni red

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 11/17”)

– Analiza stanja sustava civilne zaštite

– Odluka o određ. pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti Ilija (2017.)

– Plan razvoja civilne zaštite

– Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija

– Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sveti Ilija

– Odluka o izradi strateškog razvojnog programa Općine Sveti Ilija

– Odluka o upravljanju mj. grobljima na pod. Općine Sv. Ilija te o grobnim naknad. i grobnim usl.

– Odluka o redovitom financiranju političkih stranaka u 2017. god.

– Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

– Zaključak PPU

19. Sjednica Općinskog vijeća – 15.12.2016.

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 67/16 “)

– Odluka – Sudac-porotnik

– Odluka o prihvaćanju zahtjeva Općine Beretinec o povjeravanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Beretinec

18. Sjednica Općinskog vijeća – 14.10.2016.

Dnevni red 

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 49/16 “)

– Odluka o sklapanju sporazuma o sufinanciranju projekta – Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

– Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Općine Sveti Ilija

– Odluka o izradi II_IiD PPUO_nakon OSPUO

17. Sjednica Općinskog vijeća – 15.07.2016.

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 31/16 “)

– Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija

– Odluka o cash-pool za 2016.-2017.

16. Sjednica Općinskog vijeća – 22.04.2016.

– Dnevni red 

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 17/16 “)

– Odluka o javnim priznanjima

– Odluka o imenovanju povjerenstva za dodjelu javnih priznanja

– Odluka o pristupanju Općine Sveti Ilija u Lokalnu akcijsku grupu Sjeverozapad

– Odluka o uvjetima korištenja prostorija

15. Sjednica Općinskog vijeća – 16.03.2016.

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 11/16 “)

– Analiza, smjernice i godišnji plan razvoja civilne zaštite

– Odluka o izmjeni u dopuni Programa ukupnog razvoja

– Odluka o izradi strategije razvoja 2016.-2020.

– Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti Ilija

– Odluka o redovitom financiranju političkih stranaka

– Zaključak na Izvješće o obavljenoj reviziji

– Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti i Plana zaštite i spašavanje te Plana civilne zaštite

14. Sjednica Općinskog vijeća – 16.12.2015.

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 61/15 “)

– Rješenje o izboru članice OV

– Pravilnik o dodjeli stipendija 2015.

– Odluka o određivanju koeficijenata

– Mandatno povj. – Izvješće

13. Sjednica Općinskog vijeća – 30.09.2015.

– Dnevni red

– Izvod iz zapisnika

– Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 47/15 “)

– Zaključak o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Sveti Ilija

– Zaključak o usvajanju Procjene ugroženosti od požara Općine Sveti Ilija

12. Sjednica Općinskog vijeća – 27.07.2015.

  – Dnevni red

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 34/15 “)

  – Odluka o osnivanju poduzetničkih zona (izmjene i dopune)

11. Sjednica Općinskog vijeća – 29.04.2015.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 19/15”)

  – Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

10. Sjednica Općinskog vijeća – 18.03.2015.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 13/15”)

  – Odluka o pokretanju postupka izrade izmjena i dopuna prostornog plana

  – Odluka o redovitom financiranju političkih stranaka

  – Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

  – Odluka o agrotehničkim mjerama

  – Odluka o dodjeli javnih priznanja Općina Sveti Ilija

  – Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi

  – Odluka o izradi strategije razvoja od 2015. do 2020. godine

  – Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije – dimnjačarski poslovi

  – Odluka o odvodnji otpadnih voda

9. Sjednica Općinskog vijeća – 18.12.2014.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 59/14”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

– Odluka o izvršavanju proračuna 2015. godina

8. Sjednica Općinskog vijeća – 17.10.2014.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 46/14”)

  – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Op. Sveti Ilija

7. Sjednica Općinskog vijeća – 18.07.2014.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 32/14”)

 – http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz3214.pdf

6. Sjednica Općinskog vijeća – 16.05.2014.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 23/14”)

  – Odluka o izboru članice Odbora za financije i proračun

  – Odluka o izboru članice Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća

  – Odluka o osnivanju poduzetničkih zona u Tomaševcu Biškupečkom i Svetom Iliji

  – Odluka o izboru članice i pred. Povjerenstva za procjenu šteta od elemen. nepogoda

  – Odluka o izboru članice Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija

  – Odluka o izboru članice Odbora za društvene djelatnosti

5. Sjednica Općinskog vijeća – 19.02.2014.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 7/14”)

  – Odluka o radnom vremenu ugostiteljstva

  – Odluka o sucu porotniku

  – Odluka o dodjeli obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

  – Odluka o grbu i zastavi Općine Sveti Ilija

  – Odluka o izmjeni i dopuni odluke o općinskim porezima

  – Odluka o nerazvrstanim cestama

  – Odluka o prihvaćanju JPP projekta

  – Odluka o prodaji van trgovina

  – Pravilnik o postupku provedbe tzv. bagatelne nabave

  – Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva Općine Sveti Ilija

4. Sjednica Općinskog vijeća – 09.12.2013.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 69/13”)

  – Odluka o poništenju natječaja o davanju koncesije za obavljanje kom. dje. dimnj. poslova

  – Odluka o prihvaćanju Programa ukupnog razvoja Općine Sveti Ilija

  – Odluka o raspodjeli sredstava za redovito financiranje političkih stranaka  

  – Zaključak o prihvaćanju Plana civilne zaštite

  – Zaključak o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja

  – Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja

  – Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite spašavanja

3. Sjednica Općinskog vijeća – 18.11.2013.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 63/13”)

http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/SVVZ6313.pdf

2. Sjednica Općinskog vijeća – 29.08.2013.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 48/13”)

  – Odluka o određivanju naziva ulica i puteva u Općini Sveti Ilija

  – Odluka o prirezu porezu na dohodak

  – Odluka o visini naknada dužnosnika Općine Sveti Ilija

  – Odluka o visini naknade za rad preds. Opć. vijeća, članova Opć. vijeća te članove radnih tijela

  – Odluka o članstvu u udruzi Općina

  – Odluka o grobljima

  – Odluka o izmjenama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

  – Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi

  – Odluka o izmjeni odluke o vrijednosti boda o komunalnoj naknadi

  – Varkom odluka I.

  – Varkom odluka II.

1. Sjednica Općinskog vijeća – 07.06.2013.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 36/13”)

  – Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, poljoprivredu i komunalnu infrastrukturu

  – Odluka o izboru Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća

  – Odluka o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti

 

5. Saziv Općinskog vijeća (svibanj 2009. – svibanj 2013.)

20. Sjednica Općinskog vijeća – 10.04.2013.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 25/13”)

  – Dnevni red

  – Izvod iz zapisnika

19. Sjednica Općinskog vijeća – 27.03.2013.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 16/13”)

  – Odluka o potvrđivanju i izmjenama postojećih naziva ulica u naseljima Op. Sveti Ilija

  – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

18. Sjednica Općinskog vijeća  – 14.12.2012.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 52/12”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

17. Sjednica Općinskog vijeća –  14.09.2012.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 34/12”)

  – Odluka o sucu porotniku

16. Sjednica Općinskog vijeća – 10.08.2012.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 30/12”)

  – Odluka o kom. djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije

15. Sjednica Općinskog vijeća – 15.06.2012.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

14. Sjednica Općinskog vijeća – 13.03.2012.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 6/12”)

  – Odluka o izmjenama Odluke o provedbi izbora za vijeća mjesnih odbora

13. Sjednica Općinskog vijeća – 14.12.2011.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 42/11”)

  – Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja

12. Sjednica Općinskog vijeća – 14.10.2011.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 34/11”)

  – Odluka o vrijed. jed. iznosa za obr. naknade – nezakonito izgr. zgrade

11. Sjednica Općinskog vijeća – 15.09.2011.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 29/11”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

10. Sjednica Općinskog vijeća – 17.06.2011.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 23/11”)

  – Odluka o potpisivanju sporazuma o katastarskoj izmjeri

  – Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis birača 2011.

9. Sjednica Općinskog vijeća – 18.03.2011.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 8/11”)

  – Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća m.o. Sveti Ilija

  – Rješenje o izboru člana Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija

  – Rješenje o izboru člana Povjerenstva za procjenu šteta od elem. nepogoda  

  – Rješenje o izboru člana Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća

8. Sjednica Općinskog vijeća – 20.12.2010.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 40/10”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

7. Sjednica Općinskog vijeća – 08.09.2010.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 28/10”)

  – Plan mreže dječjih vrtića

6. Sjednica Općinskog vijeća – 09.06.2010.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 20/10”)

  – Odluka o uključenju u Program državne izmjere i katastra nekretnina

  – Odluka o visini naknada dužnosnika Općine Sveti Ilija

5. Sjednica Općinskog vijeća – 12.03.2010.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 7/10”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

4. Sjednica Općinskog vijeća – 17.12.2009.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 50/09”)

  – Zapisnik Odbora za gospodarstvo

3. Sjednica Općinskog vijeća – 15.09.2009.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 32/09”)

  – Odluka o prih. izvješća revizije finan. izvještaja i poslovanja

  – Odluka o prisilnoj naplati potraživanja

  – Odluka o izmjeni odl. o nakn. troš. za rad članova i pred. Opć. vijeća te članova rad. tijela

  – Odluka o izmjeni odluke o nakn. za rad načelnika i zamjenika načelnika

2. Sjednica Općinskog vijeća – 14.07.2009.

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 24/09”)

  – Dnevni red

  – Zapisnik

1. Sjednica Općinskog vijeća – 30.06.2009.

  – Dnevni red

  – Zapisnik

ODLUKE, PRAVILNICI, RJEŠENJA I ZAKLJUČCI SA SJEDNICE:

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 24/09”)

  – Odluka o osnivanju Odbora za društv. djelatnosti

  – Odluka o osnivanju Odbora za gospodarstvo, poljop. i kom. djelatnosti

  – Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elem. nepogoda  

  – Odluka o nakn. troš. za rad članova i pred. Opć. vijeća te članovima rad. tijela

  – Odluka o nakn. za rad načelnika i zamjenika načelnika