OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Zaštita osobnih podataka – GDPR

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka ( GDPR – General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u RH od 25. svibnja 2018. godine.

Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane Općine Sveti Ilija koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarenju prava na zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati ako je obrada podataka nužna radi ispunjavanja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti.

Osobni podaci – svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator i uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. ( Uredba EU 2016/678 EUROPSKOG PARLAMENTA I VJEĆA ).

Ako korisnik sumnja na povredu svojih osobnih podataka, svoju sumnju prijavljuje pisanim putem Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: opcina.sveti.ilija@gmail.com ili poštansku adresu Općina Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija.

Popis zbirki i evidencija osobnih podataka Općine Sveti Ilija:

 1. Evidencija osobnih podataka službenika/namještenika Općine Sveti Ilija;
 2. Evidencija osobnih podataka podnositelja zahtjeva za prostorno uređenje i građenje;
 3. Evidencija obveznika komunalne naknada;
 4. Arhiva osobnih podataka studenata korisnika stipendija i jednokratnih novčanih pomoći;
 5. Arhiva osobnih podataka korisnika poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Sveti Ilija; 
 6. Arhiva osobnih podataka korisnika sufinanciranja dječjih vrtića;
 7. Evidencija osobnih podataka članova i pripadnika civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija;
 8. Evidencija obveznika grobne naknade;
 9. Evidencija obveznika poreza na kuće za odmor;
 10. Evidencija osobnih podataka članova Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija;
 11. Evidencija obveznika naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru;
 12. Arhiva osobnih podataka korisnika socijalne pomoći.

 

Skip to content