OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °
NATRAG NA VIJESTI
Općina Sveti Ilija21.01.2021

Predstavke i pritužbe

PREDSTAVKE I PRITUŽBE NA RAD OPĆINSKIH TIJELA

 

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

 

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela jedinice lokalne samouprave, odnosno upravnih tijela tih jedinica dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

 

Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga prigovora i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

 

Predstavke i pritužbe na rad tijela Općine Sveti Ilija mogu se predati u pisanom obliku ili usmeno na urudžbeni zapisnik u uredovno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela na adresi Trg Josipa Godrijana 2, Sveti Ilija.

 

Adrese za dostavu pisanih predstavki i pritužbi su: Općina Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, 42 214 Sveti Ilija ili opcina.sveti.ilija@gmail.com 

Skip to content