OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Općenito

Općina Sveti Ilija nalazi se u središnjem dijelu Varaždinske županije i površinom od 17,221km2 spada u skupinu najmanjih Općina županije. Prema zadnjem popisu stanovništva u osam (8) naselja Općine živi 3.511 stanovnika.

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva je u 2010. godini objavilo izračun prema kojem je Općina Sveti Ilija svrstana u III. skupinu s indeksom razvijenosti od 85,88%. Primjera radi, Varaždinska županija nalazi se u II. skupini s indeksom razvijenosti koji iznosi 96,3%.

Struktura gospodarstva i vanjskotrgovinska razmjena (Program ukupnog razvoja 2013.)

Na području Općine Sveti Ilija ukupno je 210 zaposlenih kod pravnih osoba. Od ukupnog broja, najveći dio (69 zaposlenika ili 32,86%) odnosi se na zaposlene u prerađivačkoj industriji. Nakon toga slijedi obrazovanje (68 zaposlenika ili 32,38%), sektor trgovine na veliko i malo (23 zaposlenika ili 10,95%) i sektor građevinarstva (21 zaposlenika ili 10%). Ostali zaposlenici (29) rade u djelatnostima rudarstva, prijevoza i skladištenja, javne uprave i zdravstva.

U Općini Sveti Ilija 2011. godine poslovalo je ukupno 29 poduzetnika sa 175 zaposlenih osoba. Ostvaren je ukupni prihod od 82,4 milijuna kuna, dok je dobit razdoblja iznosila 2,01 milijun kuna. Broj zaposlenih se u odnosu na 2010. godinu povećao za 12,9%, ukupni prihodi povećali su se za 15,93%, rashodi za 17,84%, dobit smanjila za 10,86% a gubitak povećao za 71,52%. Prosječna neto plaća za 2011. godinu iznosila je 3.422,00 kuna što je za 0,85% više nego u 2010. godini ali isto tako i za 8,77% manja od prosječne mjesečne plaće na razini Varaždinske županije (ostali podaci prikazani su u tabeli 1).

Tabela 1. Financijski rezultati poslovanja

 

2010.

2011.

UVOZ

26.272.000,00 kn

32.944.000,00 kn

IZVOZ

8.266.000,00 kn

10.324.000,00 kn

BROJ ZAPOSLENIH

155

175

UKUPNI PRIHODI

71.070.000,00 kn

82.394.000,00 kn

UKUPNI RASHODI

68.370.000,00 kn

80.564.000,00 kn

DOBIT

2.255.000,00 kn

2.010.000,00 kn

GUBITAK

225.000,00 kn

790.000,00 kn

Zapošljavanje (Program ukupnog razvoja 2013.)

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Općini Sveti Ilija je u 2013. godini bilo ukupno 216 nezaposlenih osoba (124 muškarca i 92 žene) od čega čak 48,1% spada u skupinu osoba starijih od 45 godina. Prema kvalifikacijama najveći broj nezaposlenih (93)  ima završenu srednju školu u trajanju od 3 godine dok najmanji broj nezaposlenih otpada (16) na osobe sa završenim fakultetom (viša škola, fakultet, magisterij, doktorat i sl.).

Ukupno gledajući, Općina Sveti Ilija imala je 2,1% nezaposlenih u odnosu na ukupno nezaposlene osobe u Varaždinskoj županiji.

Poljoprivreda (Program ukupnog razvoja 2013.)

Prostor Općine Sveti Ilija pruža znatne mogućnosti razvoja poljoprivrede kroz većinu njezinih djelatnosti. Klima i geografski položaj pogoduju razvoju žitarica, povrća, industrijskog i stočnog bilja u nizinskim predjelima, dok se u brežuljkastom dijelu tradicionalno zasađuju vinogradi i voćnjaci koji su isprepleteni livadama i pašnjacima.

U Upisnik poljoprivrednih proizvođača ukupno je upisano 152 poljoprivredna proizvođača (147 – obiteljsko gospodarstvo, 2 – obrt, 2 – trgovačko društvo, 1 – ostalo).

Prema načinu korištenja parcela najveći broj parcela (478) spada u skupinu oranica, a najmanji (3) u skupinu pašnjaka. 

Lovno i ribolovno gospodarstvo (Program ukupnog razvoja 2013.)

Prostor Općine Sveti Ilija svojim šumskim i livadnim područjima pruža dobre uvjete za razvoj lovnog gospodarstva. Na području Općine ne postoji organizirano lovačko društvo, već na cjelokupnom prostoru (lovište br. 13) gospodari Lovačko društvo „Trčka“ iz Beretinca.

Ovo lovište karakteriziraju:

  – bujan biljni pokrov,

  – povoljne hidrografske prilike ,

  – dobar zemljopisni položaj,

  – povoljna ekspozicija zemljišta,

i ono je predviđeno za uzgoj obične srne i sitne divljači poput zeca, fazana, trčke, divlje patke, prepelice i dr.

Lokacije postojećih ribnjaka u Seketinu i Beletincu (uz Bednju) pružaju mogućnost za razvoj ribolovnog gospodarstva.

Turizam (Program ukupnog razvoja 2013.)

Turizam danas, kao jedna od najprofitabilnijih gospodarskih grana, predstavlja vrlo važan izvor zarade za svaku jedinicu lokalne samouprave. U Općini Sveti Ilija postoje broji preduvjeti za razvoj turizma poput:

  – prisutnost voda tekućica (ribolovni, športski i rekreacijski turizam),

  – interesantnih lovnih područja (lovni ribolov i streljaštvo),

  – prirodne baština (šumski predio Vučenica),

  – povijesnih spomenika, tradicionalne arhitekture,

  – manifestacija (proštenja, blagdani).

Kao i većina kontinentalnih destinacija, Općina Sveti Ilija susreće se s nizom problema koji joj usprkos navedenim prirodnim i kulturnim potencijalima onemogućuju bolju poziciju na turističkom tržištu.

Identificirani problemi u segmentu turizma na području Općine Sveti Ilija:

  – nedostatak kvalitetnih turističkih proizvoda i njihovo plasiranje na turističko tržište,

  – nedovoljna iskorištenost potencijala pojedinih turističkih destinacija,

  – nedostatak/nepostojanje adekvatnih smještajnih kapaciteta i drugih ugostiteljskih objekata,

  – nedovoljno uređena komunalna infrastruktura,

  – nepovezanost turističkih destinacija sa susjednim županijama,

  – nedovoljno povezivanje seljačkog turizma s poljoprivrednom proizvodnjom,

  – neriješena imovinsko – pravna pitanja,

  – nedovoljna promocija odredišta od kulturne, povijesne i prirodne vrijednosti.

  – nedostatna turistička signalizacija i interpretacija turističkih sadržaja.

Da bi se omogućio razvoj turizma na području Općine potrebno je bolje iskoristiti potencijal i razviti turističku infrastrukturu te nove proizvode i usluge koji će stvoriti dodatnu vrijednost za korisnika turističke usluge/proizvoda.

Financijska sposobnost i ulaganje

Proračun Općine Sveti Ilija za 2015. godinu iznosi 8.444.500,00 kuna. Najveći dio proračuna rezerviran je za katastarsku izmjeru Općine te komunalne, stambene i djelatnosti uređenja prostora (održavanje i izgradnja cesta, održavanje javne rasvjete, održavanje groblja, javnih površina, vodovodne mreže i izgradnju sustava odvodnje).

Poduzetničke zone

Odlukom Općinskog Vijeća Općine Sveti Ilija na dan 16.05.2014. godine donesena je Odluka o osnivanju Poduzetničkih zona u Tomaševcu Biškupečkom i Svetom Iliji. Cilj novoosnovanih zona je razvoj nove proizvodnje, poticanje malog i srednjeg poduzetništva, povećanje broja zaposlenih te jačanje poduzetničke infrastrukture.

Unutar zona planira se gradnja građevina poslovne namjene (pretežito uslužne namjene), uređenje građevina i prostora za obavljanje zanatske i uslužne djelatnosti te uređenja skladišnih, uredskih i pomoćnih prostora. Temeljni preduvjet ostvarenja ovih planova je da se ne remeti javni red i mir i ne narušava okoliš, dok sva popratna dokumentacija mora biti u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom.

Skip to content