OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Načelnik

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Mandat načelnika traje četiri godine.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 46. Statuta Općine Sveti Ilija (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 05/18, 36/20 i 33/21) ovlasti u obavljanju izvršne vlasti općinski načelnik:

 priprema prijedloge općih akata,
 izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,
 odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, a najviše do 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 upravlja prihodima i rashodima Općine,
 upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
 imenuje i razrješava pročelnika upravnog tijela,
 imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,
 predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
 donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba (osim članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava) kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu,
 do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,
 donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,
 organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni na Općinu,
 nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave ako su preneseni na Općinu,
 daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora te
 obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

 

Skip to content