OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI _ Općina Sveti Ilija

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Sveti Ilija koje se nalazi na adresi www.opcina-sveti-ilija.hr

 

Stranica www.opcina-sveti-ilija.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Uloženi su napori kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.

 

Općina Sveti Ilija prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

 

Općina Sveti Ilija kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

 

Pristupačnost na stranici www.opcina-sveti-ilija.hr

Na stranici www.opcina-sveti-ilija.hr osigurana je komponenta koja omogućuje stranici www.opcina-sveti-ilija.hr da poboljša usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1.)

 

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti stranice www.opcina-sveti-ilija.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u lijevom gornjem uglu stranice. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak dok se izbornik pristupačnosti ne učita u cijelosti pa zatim odaberite opciju koja vam najbolje odgovara.

 

Izjava o pristupačnosti

Općina Sveti Ilija nastoji svoje mrežne stranice www.opcina-sveti-ilija.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

 

Stupanjusklađenosti

Mrežnalokacijawww.opcina-sveti-ilija.hrusklađena je saZakonom o pristupačnostimrežnihstranicaiprogramskihrješenjazapokretneuređajetijelajavnogsektora, te je ispunjenavećinazahtjevaeuropskenorme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), aliuznekeiznimke.

 

Nepristupačni sadržaj

Mrežno sjedište www.opcina-sveti-ilija.hr većim je dijelom usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  • Datoteke .pdf, .doc ili .xls otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, s time da nijedna vrsta datoteke nema upute što će se dogoditi klikom na link (otvaranje u novom tabu ili preuzimanje)
  • Fotografije nemaju kratak zvučni naziv na hrvatskom jeziku, uz prikladan tekstualni naziv (alt text) ili opis na hrvatskom jeziku

 

Općina Sveti Ilija radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

 

Nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti navedene u ovoj Izjavi Općina Sveti Ilija se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona o pristupačnosti.

 

Sadržaj nije unutar opsega Zakona o pristupačnosti

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke ili fotografije koje su objavljene prije 23. rujna 2019.  Općina Sveti Ilija kvalificira kao arhivu, te su one izuzete od primjene Zakona.

Podizanje razine pristupačnosti

OpćinaSvetiIlijaćeprovestikorektivnemjerezarješavanjeproblemanepristupačnogsadržajasvogmrežnogsjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri.

Greške kontrasta i promjena veličine fonta riješene su instalacijom posebne komponente za pristupačnost koji se aktivira prelaskom pokazivača, u gornjem lijevom uglu mrežnog mjesta.

Pripremaove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 06.10.2020, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnostiinternetskihstranicaimobilnihaplikacijatijelajavnogsektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene u obliku testiranja pristupačnosti, te WCAG AccessAudit.
Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: MS Win10, Mozilla Firefox, Google Chrome, Android Chrome.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.opcina-sveti-ilija.hr korisnici mogu uputiti
E-poštom: opcina.sveti.ilija@gmail.com
Telefonom: 042/734-550
Poštom: Trg JosipaGodrijana 2, 42214 SvetiIlija

 

Općina Sveti Ilija je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content