OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °
NATRAG NA VIJESTI
Općina Sveti Ilija07.10.2022

Natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Varaždinski bregi

Na temelju članka 18. stavka 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) te članka 23., točke 6. Statuta Turističke zajednice Varaždinski
Bregi („Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec“, broj 6/22) Turističko vijeće Turističke zajednice Varaždinski bregi raspisuje sljedeći

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Varaždinski bregi
broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), na puno radno vrijeme na određeno (4 godine)

 

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19), kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20), te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:

1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,
3. znanje jednog stranog jezika,
4. znanje rada na osobnom računalu,
5. da izradi prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Varaždinski bregi, na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica,
6. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema, dužan je u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20).

Prijava na natječaj mora sadržavati:
– ime i prezime kandidata, OIB,
– adresu,
– broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
– naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,
– specifikaciju priloga/priloženih dokaza uz prijavu,
– potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati moraju dostaviti:
– životopis;
– presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja
određenog ovim natječajem;
– dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme odnosno jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu

– izvornik ili presliku elektroničkog zapisa/potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema i izvornik ili preslika potvrde ranijeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika Ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju;
– presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko kandidat ima položen stručni ispit;
– dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa);
– dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili potpisana izjava da poznaje rad na osobnom računalu);
– potpisanu izjavu da protiv kandidata nije donesena pravomoćna sudska presuda ili rješenje o prekršaju te nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno članku 21. stavak 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20),
– prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Varaždinski bregi

Napomena: U skladu s odredbom članka 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik će kandidat predočiti prije otpočinjanja s radom.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. 04.2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1).

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave na Natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na Natječaj ili ne ispunjavaju uvjete Natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršiti će tročlano Povjerenstvo za provedbu natječaja, kojeg imenuje Turističko vijeće.

Povjerenstvo će provesti intervju s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja.
Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektronske pošte.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Na temelju provedenih intervjua, Povjerenstvo predlaže kandidata/e za izbor, te prijedlog kandidata podnosi Turističkom vijeću.

Turističko vijeće donosi Odluku od izboru kandidata i imenuje izabranog kandidata za direktora Turističke zajednice Varaždinski bregi na mandat od četiri (4) godine.

Nakon donošenja Odluke o izboru kandidata, o rezultatima natječaja kandidati s kojima je obavljen intervju bit će obaviješteni elektroničkom poštom.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Turistička zajednica Varaždinski bregi
Trg dr. Franje Tuđmana 2/c
42204 Turčin
S naznakom „Natječaj za radno mjesto direktora – ne otvaraj“

Rok za podnošenje prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja je osam dana od objave Natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Varaždinski bregi.

                                                                                                                                                                                                                  Turističko vijeće TZ Varaždinski Bregi
                                                                                                                                                                                                                                          Predsjednik
                                                                                                                                                                                                                                Nikola Žganec, mag.cin.

Skip to content