OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °
NATRAG NA VIJESTI
Općina Sveti Ilija09.06.2023

11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE SVETI ILIJA

Na temelju članka 33. Statuta Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 5/18, 36/20 i 33/21) i članka 35. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 5/18, 96/20 i 33/21)

 s a z i v a m

11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, za dan 16.06.2023. godine (petak) s početkom u 18:00 sati.

 

Sjednica će se održati u prostorijama Općine Sveti Ilija, u Svetom Iliji, Trg Josipa Godrijana 2.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 

  1. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022. g., sa Programima
  2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Sveti Ilija za 2022. godinu
  3. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sveti Ilija za razdoblje 01.01.2023. – 31.12.2023. sa Programima i obrazloženjima
  4. Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o radu načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2022. godine
  5. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o visini naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća, članova Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija, te članova radnih tijela
  6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na osnivanje prava građenja
  7. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sveti Ilija
  8. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Sveti Ilija za 2023. godinu

 

                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                  Dean Hrastić, dipl. ing.

Skip to content