OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Javna rasprava o Prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija

01_ELABORAT_2_ID PPUO Sveti Ilija 01_Grafika_sadržaj 02_Grafika_karte 02_SAŽETAK ZA JAVNOST_2_ID PPUO Sveti...

Odobrena bespovratna sredstva za projekt „Edukacijom i informiranjem do održivog gospodarenja otpadom“

Sažetak projekta: Cilj projekta je informirati 100% stanovnika Općine Sveti Ilija, Gornji Kneginec i Jalžabet o načinima postupanja...

Javna rasprava o Prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Ilija

Informacija o javnoj raspravi o Prijedlogu 2. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti...

Dobrodošli na internet stranice Općine Sveti Ilija

Pratite novosti, projekte i natječaje koje provodi Općina Sveti Ilija. Informirajte se o poticajima i projektima koje smo pripremili za vas, uključite se u javne rasprave i šaljite nam vaše prijedloge kako bi zajedničkim snagama doprinijeli napretku naše općine.

PROČITAJ VIŠE

Zaštita osobnih podataka – GDPR

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka ( GDPR – General Data Protection Regulation) izravno se primjenjuje u RH od 25. svibnja 2018. godine.

Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane Općine Sveti Ilija koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarenju prava na zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati ako je obrada podataka nužna radi ispunjavanja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti.

Osobni podaci – svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator i uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. ( Uredba EU 2016/678 EUROPSKOG PARLAMENTA I VJEĆA ).

Ako korisnik sumnja na povredu svojih osobnih podataka, svoju sumnju prijavljuje pisanim putem Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: opcina.sveti.ilija@gmail.com ili poštansku adresu Općina Sveti Ilija, Trg Josipa Godrijana 2, 42214 Sveti Ilija.

– Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

– Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka

Popis zbirki i evidencija osobnih podataka Općine Sveti Ilija:

 1. Evidencija osobnih podataka službenika/namještenika Općine Sveti Ilija;
 2. Evidencija osobnih podataka podnositelja zahtjeva za prostorno uređenje i građenje;
 3. Evidencija obveznika komunalne naknada;
 4. Zbirka osobnih podataka studenata korisnika stipendija i jednokratnih novčanih pomoći;
 5. Zbirka osobnih podataka korisnika poticaja za uređenje nekretnina na području Općine Sveti Ilija; 
 6. Zbirka osobnih podataka korisnika sufinanciranja dječjih vrtića;
 7. Evidencija osobnih podataka članova i pripadnika civilne zaštite na području Općine Sveti Ilija;
 8. Evidencija obveznika grobne naknade;
 9. Evidencija obveznika poreza na kuće za odmor;
 10. Evidencija osobnih podataka članova Općinskog vijeća Općine Sveti Ilija;
 11. Evidencija obveznika naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru;
 12. Zbirka osobnih podataka korisnika socijalne pomoći.