OPĆINA SVETI ILIJA

Vrijeme danas: °

Produženi boravak za učenike nižih razreda osnovnih škola s područja Općine Sveti Ilija!

Od iduće školske godine kreće produženi boravak za učenike nižih razreda osnovnih škola s područja Općine Sveti Ilija. Za tu svrhu...

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Sveti Ilija u 2018. godini

Općinski načelnik Općine Sveti Ilija raspisao je dana 21. svibnja 2018. godine Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih...

Dobrodošli na internet stranice Općine Sveti Ilija

Pratite novosti, projekte i natječaje koje provodi Općina Sveti Ilija. Informirajte se o poticajima i projektima koje smo pripremili za vas, uključite se u javne rasprave i šaljite nam vaše prijedloge kako bi zajedničkim snagama doprinijeli napretku naše općine.

PROČITAJ VIŠE

Općenito o općini

0001224191_l_0_ts0iyc.jpg (1024×768)

Općina Sveti Ilija jedna je od 22 općine i 6 gradova u sastavu Varaždinske županije. Smještena je u njenom središnjem dijelu. Na zapadu graniči s Općinom Beretinec, na sjeveru s gradom Varaždinom, na istoku s Općinom Kneginec, a s južne strane s Gradom Novi Marof. Površina općine iznosi 17,221 km2. Područje Općine Sveti Ilija zauzima 1,37% ukupne površine Varaždinske županije. Prema površini najveće naselje je Beletinec s 5,04 km2, odnosno 29,27% od ukupne površine općine. Najmanje po veličini je naselje Križanec 0,92 km2.

Općina Sveti Ilija smještena je dijelom u nizinskom, a dijelom u brežuljkastom području. Sjeverni nizinski dio Općine čini dravska ravnica izgrađena od aluvijalnih naslaga rijeka Drave i Plitvice, središnji dio Općine smjestio se na padinama Varaždinsko – topličkog gorja, a južni u aluvijalnoj dolini rijeke Bednje.

Klima Općine Sveti Ilija je umjereno toplo – kišna klima. Srednja godišnja temperatura zraka iznosi oko 10°C. Srpanj je najtopliji mjesec sa srednjom mjesečnom temperaturom od oko 19°C, dok je siječanj najhladniji sa srednjom mjesečnom temperaturom od -1°C. Ukupne godišnje količine padalina iznose cca. 900 mm. Tijekom godine snježni pokrivač se javlja između 45 i 50 dana (od listopada do svibnja). Prosječne mjesečne vrijednosti relativne vlage zraka su iznad 70%. Valja istaknuti činjenicu da se posljednjih godina primjećuju i određene klimatske promjene.

Kakvoća zraka na području Općine Sveti Ilija je zadovoljavajuća i nema većih onečišćenja. Povećana opasnost od zagađenja zraka ispušnim plinovima postoji u područjima kojim prolaze značajni cestovno-željeznički pravci Varaždin – Zagreb.

Prometno – zemljopisni položaj Općine je povoljan jer se nalazi u neposrednoj blizini grada Varaždina koji je središte Županije i s kojim je povezana relativno dobrim prometnim vezama (cestovnim i željezničkim).

 


Prirodna obilježja i prirodni resursi

Prostor općine Sveti Ilija zanimljiv je i značajan zbog svojih zemljopisnih obilježja, prirodnih, gospodarskih i infrastrukturnih resursa. Područje je istaknuto zbog velike vrijednosti koju nose prirodni i kultivirani krajolik.

Od prirodnih resursa valja spomenuti:

1. Poljoprivredna zemljišta

Obradive poljoprivredne površine zauzimaju 14,2% područja općine, dok je 43,4% područja „mozaik“ mješovitog poljoprivrednog i šumskog zemljišta koji čine oranice, vinogradi, voćnjaci, livade, pašnjaci i šumarci.

2. Šume

Šume zauzimaju 373 ha površine. Većina šuma je u privatnom posjedu, a pod državnom upravom nalazi se 16,28 ha šuma. Šumske površine gospodarske namjene zauzimaju 353,18 ha površine. Najveće površine šuma i šumskog zemljišta nalaze se u središnjem dijelu općine. Od šumskih zajednica najzastupljenije su: šuma crne johe s drhtavim šašem, šume kitnjaka i običnog graba, šuma kitnjaka i običnog graba sa trepavičastim šašem, šuma kitnjaka s bekicama, šuma kitnjaka i pitomog kestena, šuma bukve s bekicama te umjetno podignute sastojine – crna joha, bagrem, ariš, obična smreka, američki borovac, obični bor i borovac.

3. Vode

Od značajnijih i većih vodotoka valja spomenuti rijeku Bednju u južnom rubnom dijelu Općine i potok Piškornica koji teče sjevernim rubom Općine. Bednja predstavlja južnu granicu Općine Sveti Ilija i teče u smjeru zapad – istok. Ima pluvijalni (kišni) režim protjecanja, a maksimalni vodostaj nastupa nakon velikih padalina, posebice u jesen i u proljeće. Kvaliteta vode rijeke Bednje je III kategorije, dok je propisana kvaliteta vode II kategorija. Na području Općine Sveti Ilija rijeka Bednja prima kao svoje lijeve pritoke kanal Bužanić i potoke Brodišće, Beletinec, Krušljevec i Slugovine. Najduži potok na području Općine je potok Beletinec koji teče kroz istoimeno naselje. U svom sjevernom dijelu teče kroz šumoviti, a u južnom kroz naseljeni dio naselja.

Sjeverni dio Općine pripada slivu Plitvice, a najznačajniji vodotok je lateralni kanal Piškornica koji jednim dijelom prolazi sjevernom granicom Općine. Piškornica je glavni recipijent potoka koji se slijevaju s južnih obronaka Varaždinsko – topličkog gorja. Dakle, radi se o potocima koji teku od juga prema sjeveru: Trdica, Korana, Doljan, Križanec, Šajevo.

Na području Općine nalazi se i više manjih ribnjaka od kojih su najznačajniji oni u naselju Beletinec. Njima gospodari ŠRK „Keder“ Beletinec. Navedeni ribnjaci pogodni su za sportski ribolov i rekreaciju .


Zaštićeni dijelovi prirode

Na području općine nalaze se brojne zaštićene i ugrožene biljne i životinjske vrste te područja koja su sastavni dio nacionalne ekološke mreže. Prema podacima iz Crvenih knjiga ugroženih vrsta i postojećim stručnim studijama šire područje općine stvarno je ili potencijalno područje rasprostranjenosti brojnih ugroženih i zaštićenih životinjskih vrsta, primjerice: potočna mrena, karas, barska kornjača, europski zec, golub dupljaš, puh lješnikar, vjeverica, vidra, velika bijela čaplja i dr.

Na vlažnim livadama kod Turčina i Črnca Biškupečkog  – Velike Senokoše zabilježena je biljna vrsta Fritillaria meleagris L. (kockavica). Naime, kockavica je zaštićena i ugrožena na nacionalnoj razini. Rezultati akcije prebrojavanja kockavice pokazali su da se najveća nalazišta iste u Varaždinskoj županiji nalaze upravo na području Općine Sveti Ilija na livadama južno od potoka Piškornice.

Od vrijednih krajobraznih područja valja izdvojiti: područje Slugovine (jugoistočni dio općine), područje šume Vućenica (zapadni dio općine) te područje uz rijeku Bednju (južni dio općine). Spomenuti predjeli održavaju relativnu dobru ekološku cjelovitost i različitost područja. Intervencije u tim predjelima zahtijevaju primjenu visokih kriterija zaštite prostora i okoliša, kao i racionalno zauzimanje prostora za eventualnu gradnju.

 

 Općina Sveti Ilija